Leave Your Message
010203

Esasy önümler

Iň oňat hilli önümler bilen üpjün etmegi ýüregine düwdüm

3 dýuým özbaşdak kanalizasiýa nasosy 3 dýuým özbaşdak kanalizasiýa nasosy
04

3 dýuým özbaşdak kanalizasiýa nasosy

2024-01-20

Aýratynlyklary

Gaty impeller

Iki gatly, ýarym açyk, impeller modeline baglylykda diametri 3 "(76 mm) çenli gaty gaty işleýji gaty hereketlendirijiler. Güýçlendiriji kepeniň üstündäki awtoulaglary hereketlendirijiniň arkasyndaky daşary ýurt materiallaryny azaldýar we uzaldylan nasos üçin möhürlere we podşipniklere basyşy azaldýar. durmuş.


Aýratyn aşgazana çydamly möhür

Silikon karbidiň stasionar we aýlanýan ýüzi bilen goşa ýüzýän, öz-özüni sazlaýan ýag bilen çalynýan mehaniki kartrij möhüri, abraziw senagat hapa suwlary hyzmaty üçin ýörite döredildi.

Aýrylyp bilinýän gapak

Aýrylyp bilinýän örtük plastinka, turbalary kesmezden nasosyň içerki bölegine çalt we aňsat girişi üpjün edýär. Bloglary aýryp, birnäçe minutdan nasos hyzmat edip biler. Gözegçi ýa-da hyzmat üçin örtük plastinkasynyň açylmagy arkaly impeller, möhür, eşik we flap klapan hem girip bolýar.


Çalyşyp boljak eşik

SP seriýaly nasoslar, gapak plastinkasyna berkidilen we gözden geçirmek ýa-da hyzmat etmek üçin aňsatlyk bilen aýrylyp bilinýän çalşylýan eşikleri görkezýär. Çalyşjak gymmat guýma ýok.


Aýyrylýan aýlaw ýygnagy

Aýlanýan gurnamany aýyrmak, nasos korpusyny ýa-da turbalaryny bozmazdan nasos milini ýa-da podşipnikleri aňsat barlamaga mümkinçilik berýär. Köp modellerde nasosyň arka tarapyndan dört sany bolt aýyryň we aýlanýan gurnama süýşýär.


Sürüjiniň üýtgeýişleri

SP seriýaly nasoslar, müşderileriň energiýa çeşmesine birikmek üçin esasy birlikler hökmünde elýeterlidir ýa-da elektrik hereketlendirijisi bilen herekete getirilen ýa-da V-guşak bolup biler. Nasoslar benzin ýa-da dizel hereketlendirijileri bilen hem işledilip bilner. “Garaşylýan” hereketlendiriji güýji bolan elektrik hereketlendiriji nasoslary hem bar.

SP-3.jpg


Baş gahryman

1. owadan şekil we inçe gurluş, ygtybarly öndürijilik

2. Öz-özüňi berkitmek kuwwaty bilen, flap klapan bilen enjamlaşdyrmagyň zerurlygy ýok

3. ýapyk däl we uly gaty geçmek üçin kuwwatly

4. Üýtgeşik çalgy ýagy mehaniki möhür boşlugy öndürijiligi has ygtybarly edýär

5. Deşik nasos gysylanda has güýçli kanalizasiýa çalt arassalanyp biljekdigine göz ýetirip biler.

6. Işledilende nasos şol bir wagtyň özünde gaz we suwuklyk bilen öz-özüni basyp biler.

7. Pes aýlaw tizligi, ygtybarly işlemek, uzak peýdaly ömri, aňsat hyzmat etmek.

8. Örän bäsdeşlik bahasy, ýokary hilli, kiçi MOQ, çalt eltip bermek, OEM zerur, kontrplak korpusyny eksport etmek.


KOPRAK OKA
01020304

BRAND
ÜSTÜNLIKLER

Abraýly synag, ähli görkezijiler barlagdan geçdi. Dürli täjirçilik, ýaşaýyş, senagat, oba hojalygy we munisipal programmalarynda giňden ulanylýar we giňden ulanylýar. Dürli ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli düzgün reňk ululyklaryny özleşdirmegi goldaň.

HYZMAT

Qualityokary hilli önüm öndürmek we ýokary hilli hyzmat bermek.

artykmaçlygy
Lansheng

Kärhana
Giriş

“Jiangsu Lansheng Nasos Industry Technology Co., Ltd.”, öz-özünden kanalizasiýa nasoslaryny, turbageçiriji merkezden gaçyryş nasoslaryny we dizel hereketlendirijisiniň öz-özüni basýan nasoslaryny öndürýän hünärmen kompaniýadyr.

Highokary hilli nasoslarymyz suw geçirmek, suw basyşyny ýokarlandyrmak, ýangyn söndüriş ulgamynyň suw üpjünçiligi, suwaryş, suwuň süzülmesi we dolanyşygy, suw sowadyşy we başgalar ýaly dürli täjirçilik, ýaşaýyş, senagat, oba hojalygy we şäher häkimliklerinde giňden ulanylýar. Bäsdeşlik bahasyna we ajaýyp hiline daýanmak bilen suw nasos ulgamlarymyz 60-dan gowrak ýurda eksport edildi.

Has giňişleýin gör
biz hakda

GÖRNÜŞ

Dürli täjirçilik, ýaşaýyş, senagat, oba hojalygy we munisipal programmalarynda giňden ulanylýar

SORAGLAR Ibermek

Önümlerimiz barada soraglar üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda bize ýüz tutuň.

SORAG